Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE
1. Identitat
Empresa: BAOBAB SL ESCOLA BRESSOL- CIF: B430066372, Dir. Postal: C / VIA AUGUSTA 34. – Ciutat-: TARRAGONA CP: 43003, Telèfon: 977.238.832, e-mail: llarbaobab@gmail.com
Dades de contacte del delegat a protecció de dades:
No es disposa de Delegat.
FINALITATS
2. Descripció ampliada de la finalitat /s del tractament:
Tractarem les seves dades per a la gestió administrativa i educativa.
CONSERVACIÓ
3. Terminis o criteris de conservació de les dades:
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’entitat i no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat, seran conservats d’acord amb els terminis legals establerts en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l’última comunicació.
DECISIONS
4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:
L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les dades.
LEGITIMACIÓ
5. Legitimació per execució d’un contracte:
A causa de que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, en el qual vostè és part, es fa constar que el tipus de contracte de què es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació precontractual.
Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per a subscriure l’esmentat contracte, s’informa a l’interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.
DESTINATARIS
6. Durant el període de durada del tractament, BAOBAB SL ESCOLA BRESSOL no realitzarà cap cessió, llevat obligació legal, ni tampoc cap transferència.
DRETS
7. L’interessat pot exercir els següents drets:
Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’entitat, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a Empresa: Escola Bressol BAOBAB- C / Via Augusta 34 – CP: 43003 – Ciutat: Tarragona, també pot enviar un correu electrònic a: llarbaobab@gmail.com
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
En compliment del que preveu l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic de l’entitat, indicant en l’assumpte “No enviar correus”.

Procedència de les dades
Les dades personals que tractem en escola bressol BAOBAB procedeixen directament de vostè:

Les categories de dades que es tracten són:
• Dades d’identificació
• Codis o claus d’identificació
• Adreces postals o electròniques
• Informació comercial
• Dades econòmiques
No es tracten dades especialment protegides.

AVÍS LEGAL
Dades identificatives
1. Vostè està visitant la pàgina web baobabinfants.com titularitat de ESCOLA BRESSOL BAOBAB SL, amb domicili social a Via Augusta 34, amb NIF B43066372, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona al tom 2312, foli 1, full T -36.330 en endavant EL TITULAR.
Pot contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:
Telèfon: 977238832
Correu electrònic de contacte: llarbaobab@gmail.com
Allotjament web
www.baobabinfants.com

Usuaris
2. Les presents condicions (en endavant Avís Legal) té per finalitat regular l’ús de la pàgina web del TITULAR que posa a disposició del públic.
L’accés i / o ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau resultin d’obligat compliment.
Ús del portal
3. BAOBABINFANTS.COM proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a EL TITULAR o als seus llicenciats als quals l’USUARI pot tenir accés.
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.ex. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

• Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
• Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

• Provocar danys en els sistemes físics i lògics de [Nom de l’empresa], dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a l xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
• Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
• Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb fins comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.
EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que , al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.
Protecció de dades
4. Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privacitat.
Continguts. Propietat intel·lectual i industrial
5. EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, …), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicenciats.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat
6. L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:
a) La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
b) La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’USUARI.
c) La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
d) L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l’usuari o de tercers. Correspon a l’USUARI, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
e) L’accés fraudulent als continguts o serveis per terceos no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers pogués realitzar.
f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’ells faci l’USUARI. EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.
g) Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
h) Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
En el cas que existeixin fòrums, l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l’opinió de l’usuari que els remet, que és l’únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.
Modificació d’aquest avís legal i durada
7. EL TITULAR es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin representats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Enllaços
8. En el cas que en BAOBABINFANTS.COM s’incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas TITULAR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests hipervincles i altres llocs a Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
Drets d’exclusió
9. EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.
Generalitats
10. EL TITULAR perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
Legislació aplicable i jurisdicció
11. La relació entre EL TITULAR i L’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols.
Menors d’edat
12. BAOBABINFANTS.COM dirigeix ​​els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna aquesta circumstància, Escola Bressol BAOBAB S.L no es fa responsable de les possibles conseqüències que es puguin derivar de l’incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix.

POLÍTICA DE COOKIES
1. Ús de cookies
La pàgina web BAOBABINFANTS.COM titularitat d’Escola Bressol BAOBAB S.L utilitza cookies.
Les cookies són fitxers que es descarreguen en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip. A més, milloren el seu procés de navegació, ja que permeten que la pàgina web ofereixi a l’usuari informació que pot ser del seu interès en funció de l’ús que realitzi, del contingut de la mateixa.
En cas de no voler rebre cookies, si us plau, configuri el seu navegador d’Internet, perquè les esborri del disc dur del seu ordinador, les bloquegi o l’avisi si és el cas d’instal·lació de les mateixes. Per continuar sense canvis en la configuració dels cookies, simplement, continuï en la pàgina web.
2. Consentiment
Les cookies que utilitzem no emmagatzemen dada personal, ni cap tipus d’informació que pugui identificar-lo, llevat que vulguin registrar de forma voluntària per tal d’utilitzar els serveis que posem a la seva disposició o de rebre informació sobre promocions i continguts del seu interès.
En navegar i continuar en la nostra web ens indica que està consentint l’ús dels per a poder enunciades, i en les condicions contingudes en la present política de cookies. En cas de no estar d’acord enviï un correu electrònic a llarbaobab@gmail.com.
3. Com bloquejar o eliminar les cookies instal·lades
Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. Podeu trobar informació sobre com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns en els enllaços que s’inclouen a continuació:
Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
L’informem, però, de la possibilitat de que la desactivació d’alguna cookies impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts a la pàgina web.

4. Modificacions
La pàgina web BAOBABINFANTS.COM titularitat de BAOBAB SL ESCOLA BRESSOL pot modificar aquesta política de cookies en funció de les exigències legals. O amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que la visitin periòdicament. Quan es produeixin canvis significatius en aquesta política de cookies, es comunicaran als usuaris, bé mitjançant la web o mitjançant correu electrònic als usuaris registrats.